مهلت ارسال اظهارنامه عملکرد 97
با توجه به زمان ارسال اظهارنامه مالیاتی عملکرد خود در مهلت مقرر به سازمان امور مالیاتی در اسرع وقت اقدام فرمائید.