🌀حداقل و حداکثر عیدی سال 1396
عیدی پایان سال کارکنان بخش خصوصی ، 2 برابر حقوق پایه هر فرد میباشد تا میزانی که از حداکثر 3 برابر حقوق پایه وزارت کار تجاوز نکند.

بعبارتی :

حداقل عیدی مبلغ
309.977 × 30 × 2 = 18.598.620

حداکثر عیدی مبلغ
309.977 × 30 × 3 = 27.897.930

مثال : در صورتی که پایه حقوق روزانه یک شخص 1.000.000 ریال باشد عیدی آن برای یکسال کامل چه مبلغی است؟

1.000.000 × 30 = 30.000.000

چون حداکثر عیدی مبلغ 27.897.930 ریال است کارفرما طبق قانون موظف به پرداخت حداکثر عیدی می باشد .

آیا میشود بیشتر از سقف حداکثر عیدی به پرسنل پرداخت نمود؟

بله در اینصورت مبلغ مازاد مشمول بیمه خواهد شد.

میزان معافیت مالیاتی عیدی و پاداش پایان سال 96 معادل 20.000.000 ریال است که مازاد بر آن مشمول مالیات خواهد شد.