🔸 مشمولین ارسال فهرست معاملات چه اشخاصی هستند
🔷 ماده (۹) آیین نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم ، مشمولین ارسال فهرست معاملات را به شرح زیر معرفی نموده است :

🔸الف) کلیه اشخاص حقوقی
 
🔸 ب) صاحبان مشاغلی که حسب نوع و یا حجم فعالیت جزو گروه اول موضوع ماده (۲) آیین نامه اجرایی ماده (۹۵) قانون محسوب می شوند

🔸 ج) صاحبان مشاغل مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده

🔹 مکلف به ارسال فهرست معاملات در موعد مقرر برابر آیین نامه صادره خواهند بود .

🔹 مهلت مقرر برابر آیین نامه صادره ( موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ اصلاحی قانون م.م ) ، ۴۵ روز پس از پایان هر فصل می باشد .

🔹 البته با توجه به آخرین اطلاعیه سازمان امور مالیاتی مهلت مقرر برای ارسال فهرست معاملات فصول بهار و تابستان و پاییز ۱۳۹۶ تا ۱۵/ اردیبهشت / ۱۳۹۷ ( همزمان با مهلت مقرر جهت  ارسال فهرست معاملات زمستان ۹۶ ) اعلام گردیده است .

https://t.me/tekno_hesab