💥سهم هر ايراني از بودجه عمومي دولت در سال 97
سهم هر ایرانی از بودجه عمومی دولت 4 میلیون و 981 هزار تومان خواهد بود این در حالی است که سهم هر ایرانی از بودجه عمومی سال گذشته برابر با 4 میلیون و 650 هزار تومان بود.
 
 بر اساس پیش بینی های صورت گرفته در قالب لایحه بودجه مصارف بودجه عمومی در سال پیش رو برابر با 394 هزار میلیارد تومان است.
 
رمزگشایی از سهم هر ایرانی از بودجه :
 
منابع درآمدی دولت ایران چیست؟

برای پاسخ به این سئوال باید لوایح بودجه سنواتی مورد بررسی قرار گیرد. بر اساس پیش بینی ها درآمدهای دولت از محل فروش نفت، دریافت مالیات، واگذاری دارایی های مالی تامین می شود. ردیفی در قالب سایر درآمدها نیز پیش بینی شده که رقم اندکی را به خود اختصاص می دهد.
 
 به این ترتیب روشن می شود بخشی از درآمد دولت را مردم با پرداخت مالیات تامین می کنند و بخش دیگر نیز از محل فروش نفت به دست می آید.
 
در این شرایط اما دولت در قالب بودجه عمومی مصارفی را پیش بینی کرده است که سهم هر ایرانی را از بودجه تدوین شده نشان می دهد.
 
 در این راستا، شفاف سازی اعداد و ارقام بودجه نشان می دهد در سال آینده با ازای هر ایرانی 9281 تومان صرف امور قانونگذاری می شود.
 
امور قضایی 110 هزار و 737 تومان هزینه به ازای هر ایرانی برای دولت دارد. در این قالب اما سرانه سالیانه بودجه تخصیصی برای هر ایرانی در بخش دفاع و نظم و امنیت عمومی به ترتیب 425 هزار و 261 تومان و 346 هزار و 471 تومان است.
 
 سرانه هزینه در نظر گرفته شده برای بخش بهداشت 159 هزار و 433 تومان و سرانه درمان اما 540 هزار و 8 تومان خواهد بود ، به این ترتیب بررسی ها نشان می دهد سرانه در نظر گرفته شده برای درمان بسیار بزرگتر از اعتباری است که سالانه برای بهداشت هزینه می شود.
 
 دولت در قالب بودجه سال آینده برای فرهنگ و هنر هر ایرانی ، در یک سال 22 هزار و 186 تومان هزینه می کند این در حالی است که هزینه محاسبه شده برای ورزش و تفریحات برابر با 12 هزار و 340 تومان و در بخش گردشگری برابر با 3 هزار و 836 تومان و 836 تومان خواهد بود.
 
در بخش کشاورزی و منابع طبیعی هزینه در نظر گرفته شده 42 هزار و 285 تومان خواهد بود.در این راستا در امور دین و مذهب به ازای هر ایرانی 25 هزار و 926 تومان هزینه خواهد شد.
 
🔘بیشترین اعتبار در نظر گرفته شده در سرفصل ها به بخش رفاه اجتماعی اختصاص دارد. سهم هر ایرانی از بودجه رفاه اجتماعی یعنی بیمه ها ، حمایتی و ... 979 هزار و 161 تومان هزینه می کند. در این حال کمترین اعتبار در نظر گرفته شده مربوط به فصل محیط زیست (حفاظت از محیط زیست ، کاهش آلودگی هوا و ... ) اختصاص دارد. سهم هر ایرانی از این سرفصل در سال آینده 3516 تومان است .
 
 سهم پیش بینی شده برای منابع آب نیز در قیاس با بحران واقعی موجود در این بخش اندک است . سهم در نظر گرفته شده برای منابع آبی به ازای هر ایرانی 41 هزار و 506 تومان در سال 1397 است.
 
 هر چند هزینه های رفاهی، دفاع ، نظم و امنیت عمومی از اهمیت بالایی برخوردار هستند؛ اما در عین حال دو چالش عمده ایران یعنی چالش آب و محیط زیست در لوایح بودجه سنواتی جایگاه چندانی را دارا نیستند.
 
💡این در حالی است که کمبود آب و از میان رفتن منابع طبیعی و محیط زیست از منظر بسیاری از کارشناسان در آینده ای نه چندان دور به مانعی در برابر توسعه تبدیل شده و حتی پایداری را از فرایند توسعه سلب می کند. به نظر می رسد کمبود منابع مالی دولت سبب شده است مهمترین بحران های ایران در این راستا غیر قابل حل باشند.
/سانتا


https://t.me/tekno_hesab