آخرین مهلت ارسال صورت معاملات فصلی ۹۶
💠 ۱۵ اردیبهشت ماه آخرین مهلت ارسال صورت معاملات فصلی سال ۹۶

🔺 نادر جنتی، معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور گفت : مودیان مشمول موضوع ماده(۱۶۹) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳۱/ ۴/ ۱۳۹۴ مکلفند اطلاعات معاملات فصلی خود را تا یک ماه و نیم پس از پایان هر فصل از طریق سامانه عملیات الکترونیکی سازمان برای سامانه معاملات ارسال و یا صورت لوح فشرده در قالب اطلاعات درخواستی سازمان، به اداره امور مالیاتی ارائه کنند.

🔺 معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور همچنین گفت : آخرین مهلت ارسال اطلاعات فهرست معاملات مربوط به تمامی فصول سال ۱۳۹۶ تا ۱۵ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ می باشد.

وی با بیان اینکه مهلت ارسال صورت معاملات فصل زمستان ۱۳۹۶ تا ۱۵ اردیبهشت ماه امسال است، افزود:  براساس پیشنهاد مورخ ۱۳/ ۸/ ۹۶ سازمان امور مالیاتی کشور و موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی در اجرای اختیارات تبصره (۳) ماده (۱۰) آیین نامه موضوع تبصره (۳) ماده (۱۶۹) قانون مالیات های مستقیم، مهلت ارسال اطلاعات فصول بهار، تابستان و پاییز سال ۱۳۹۶ تا ۱۵ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ تمدید شده است.

🔺 معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: از آنجایی که موکول کردن ارسال اطلاعات به روزهای پایانی مهلت قانونی با توجه به حجم زیاد اطلاعات واصله ممکن است موجب بروز مشکلات شود، لذا بهتر است مودیان محترم مالیاتی ارسال صورت معاملات فصلی خود را به روزهای پایانی موکول نکرده و در اسرع وقت براساس ترتیبات یاد شده نسبت به انجام تکالیف قانونی خود اقدام نمایند.

🔺 جنتی خاطرنشان کرد: مطابق قانون مالیات های مستقیم عدم ارسال فهرست صورت معاملات فصلی در مهلت مقرر قانونی مشمول جرایم مالیاتی می شود.