حسابداری
شرکت‌های تازه‌تاسیس،کوچک یا با حجم فعالیت کم که قصد‌دارند از نظر مالیاتی ، رسیدگی‌به‌دفاتر باشند و قادر‌ به استخدام حسابدار تمام‌وقت نیستند ، تصمیم به برون‌سپاری این‌کار به موسسات‌حسابداری میگیرند.
تکنوحساب یکی‌از موسساتی است که خدمات حسابداری مالی‌و‌مالیاتی شرکت‌های کوچک با حجم فعالیت‌کم را به‌منظور ارائه اسناد‌و‌مدارک به اداره امور‌مالیاتی و رسیدگی‌به‌دفاتر انجام‌میدهد.
اگر حجم‌فعالیت کمی دارید و قصد برون‌سپاری سیستم‌حسابداری خود را دارید با ما در ایتا در ارتباط‌باشید.