تنظیم لایحه دفاعیه
گاهی‌اوقات بنا‌به دلایل مختلفی ، کاشناسان رسیدگی‌مالیاتی ، برگ‌های تشخیصی برای شما صادر میکنند که با اطلاعات‌واقعی یا ابرازی شما اختلاف قابل‌توجهی دارد ، و شما نمیدانید که چگونه باید از حق‌خودتان دفاع‌کنید.
در این‌مواقع با ارائه اسناد‌و‌مدارک خود ، برگ‌تشخیص ، جزئیات‌رسیدگی و خلاصه‌ای توضیحات در‌مورد کار خود ، ما با اشراف به مواد‌قانونی و تجربه‌های اینچنینی قبلی ، لایحه‌دفاعیه‌ای برای شما تنظیم‌میکنیم تا شما ، در زمان‌رسیدگی به اعتراضتان ، در هر‌مرحله‌ای که باشید بتوانید بیشترین دفاع‌ممکن را از خود بکنید.
برای اطلاع بیشتر یا درخواست تنظیم لایحه دفاعیه با ما در ایتا در ارتباط باشید