معافیت های قانون بودجه 1402
معافیت حقوق
سالانه – ریال ماهانه – ریال نرخ مالیات
از تا از تا
0 000ر000ر200ر1 0 000ر000ر10 معاف
001ر000ر200ر1 000ر000ر680ر1 001ر000ر100 000ر000ر140 10%
001ر000ر680ر1 000ر000ر760ر2 001ر000ر140 000ر000ر230 15%
001ر000ر760ر2 000ر000ر080ر4 001ر000ر230 000ر000ر340 20%
001ر000ر080ر4 نسبه به مازاد 001ر000ر340 نسبه به مازاد 30%

معافیت مشاغل
مبلغ معافیت سالانه 475.000.000 ریال (ماهانه 39.583.000 ریال)
جدول نرخ ماده 131
طبقه حد پایین حد بالا درصد
1                                            -                          2,000,000,000 15%
2                        2,000,000,001                        4,000,000,000 20%
3                        4,000,000,001                                            -   25%


سقف استفاده از تبصره 100
اشخاصی که مبلغ فروش سال 1401 آنها تا حداکثر 67,200,000,000 ریال بوده یا درآمد آنها تا حداکثر 33,600,000,000 ریال بوده میتوانند از فرم تبصره ماده 100 استفاده کنند.
شرکت های تولیدی دارای پروانه بهره برداری بابت عملکرد سال 1401 به جای 25% ، 18% باید مالیات پرداخت کنند.